Wyszukiwanie znajomych w aplikacji

Od mojego ostatniego w kodzie źródłowym mojej aplikacji wiele się działo. Dodany został moduł wyszukiwania znajomych i aktywność z profilem użytkownika. Kilka klas doczekało się refactoringu, ale wszystko po kolei…

pexels-photo-316681

Klasa SearchFriendActivity

Za pomocą tej klasy użytkownik może przeszukiwać bazę danych z użytkownikami w poszukiwaniu znajomych. Działanie klasy jest proste. Po kliknięciu szukaj zbierany jest tekst zapisany w polu imię i nazwisko. Frazy wysyłane są do Web Service, który zwraca tablicę pasujących do wyszukiwania użytkowników. Wyniki prezentowane są w postaci ListView. Po kliknięciu na poszczególne rekord, użytkownik przekierowywany jest do profilu znajomego. Kod klasy wygląda następująco:

public class SearchFriendActivity extends AppCompatActivity {

  private String url;
  private String[][] user;
  private ListView listView;
  private ArrayAdapter<String> adapter;
  private String[][] list;
  private EditText eName;
  private EditText eSurname;
  private ArrayList<String> friends;
  private WebServiceHelper webServiceHelper;

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_search_friend);

    eName = (EditText)findViewById(R.id.nameText);
    eSurname = (EditText)findViewById(R.id.surnameText);
    listView = (ListView) findViewById(R.id.searchFriendsList);

    listView.setOnItemClickListener(itemClicked);
  }

  private AdapterView.OnItemClickListener itemClicked = new AdapterView.OnItemClickListener() {
    @Override
    public void onItemClick(AdapterView adapterView, View view, int position, long id) {
      Intent intent = new Intent(SearchFriendActivity.this, FriendProfileActivity.class);
      intent.putExtra("friendId", list[position][0]);
      startActivity(intent);
      Log.d("ItemClick", list[position][0]);
    }
  };

  public void searchFriend(View view) {

    String name = eName.getText().toString();
    String surname = eSurname.getText().toString();
    url = "http://chinet.cba.pl/meethere.php?search=" + name + "&surname=" + surname;
    webServiceHelper = new WebServiceHelper();
    list = webServiceHelper.getFriends(url);

    friends = new ArrayList<String>();

    for (int i=0; i							<list.length; i++) {
      friends.add(list[i][1] + " " + list[i][2]);
    }

    adapter = new ArrayAdapter<String>(this, R.layout.row, friends);

    adapter.notifyDataSetChanged();

    listView.setAdapter(adapter);
  }
}

Plik layout:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"   xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"   android:id="@+id/activity_search_friend"   android:layout_width="match_parent"   android:layout_height="match_parent"   android:focusable="true"   android:focusableInTouchMode="true"   android:paddingBottom="@dimen/activity_vertical_margin"   android:paddingLeft="@dimen/activity_horizontal_margin"   android:paddingRight="@dimen/activity_horizontal_margin"   android:paddingTop="@dimen/activity_vertical_margin"   tools:context="com.chinet.meethere.SearchFriendActivity">

  <ListView     android:id="@+id/searchFriendsList"     android:layout_width="match_parent"     android:layout_height="match_parent"     android:layout_below="@+id/searchButton"     android:layout_alignParentStart="true"     android:layout_marginTop="53dp" />

  <Button     android:text="@string/search"     android:layout_width="wrap_content"     android:layout_height="wrap_content"     android:id="@+id/searchButton"     android:layout_marginTop="39dp"     android:onClick="searchFriend"     android:layout_below="@+id/nameText"     android:layout_alignParentEnd="true"     android:layout_marginEnd="8dp" />

  <EditText     android:layout_width="wrap_content"     android:layout_height="wrap_content"     android:inputType="textPersonName"     android:ems="10"     android:id="@+id/nameText"     android:layout_alignParentTop="true"     android:layout_alignEnd="@+id/searchButton" />

  <EditText     android:layout_width="wrap_content"     android:layout_height="wrap_content"     android:inputType="textPersonName"     android:ems="10"     android:id="@+id/surnameText"     android:layout_below="@+id/nameText"     android:layout_alignEnd="@+id/searchButton" />

  <TextView     android:text="@string/name"     android:layout_width="wrap_content"     android:layout_height="wrap_content"     android:layout_above="@+id/surnameText"     android:layout_alignParentStart="true"     android:layout_marginStart="40dp"     android:layout_marginBottom="7dp"     android:id="@+id/nameTextView" />

  <TextView     android:text="@string/surname"     android:layout_width="wrap_content"     android:layout_height="wrap_content"     android:id="@+id/surnameTextView"     android:layout_alignBottom="@+id/surnameText"     android:layout_alignStart="@+id/nameTextView" />

</RelativeLayout>

Profil znajomego

Klasa FriendProfileAcitvity wygląda tak samo jak klasa UserActivity z tą różnicą, że tutaj ID jest pobierane z Bundle, w którym przekazaliśmy ID klikniętego rekordu w SearchFriendActivity. Dodany został też przycisk pozwalający dodać użytkownika do znajomych.  Wiele kodu względem UserActivity jest powielane z racji takiej powstała UserHelper, która pozwoliła odchudzić te obie klasy.

public class FriendProfileActivity extends AppCompatActivity {

  private String url;
  private UserHelper userHelper;
  private int userId;
  private int friendId;
  private WebServiceHelper webServiceHelper;

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_friend_profile);

    userId = SaveSharedPreference.getId(getApplicationContext());

    if (userId == 0) {
      Intent intent = new Intent(this, LoginActivity.class);
      startActivity(intent);

    } else {
      Bundle bundle = getIntent().getExtras();

      friendId = Integer.parseInt(bundle.getString("friendId"));

      url = "http://chinet.cba.pl/meethere.php?user=" + friendId;

      userHelper = new UserHelper();

      String[] userData = userHelper.getUserFromWS(url);

      TextView nameText = (TextView) findViewById(R.id.nameText);
      nameText.setText(userData[0]);

      TextView ageText = (TextView) findViewById(R.id.ageText);
      ageText.setText(userData[1]);

      TextView cityText = (TextView) findViewById(R.id.cityText);
      cityText.setText(userData[2]);
    }
  }

  public void addFriend(View view) {
    url = "http://chinet.cba.pl/meethere.php?addFriend=" + userId + "&friend=" + friendId;
    webServiceHelper = new WebServiceHelper();
    webServiceHelper.makeDBOperation(url);
    Button button = (Button) findViewById(R.id.add_user_button);
    button.setVisibility(View.INVISIBLE);
    Toast.makeText(this, "Added new friend", Toast.LENGTH_LONG).show();
  }
}

Ratunek na duplikację kodu

Klasa UserHelper jest bardzo pomocna, za pomocą jednego wywołania zwraca gotową tablicę z danymi użytkownika. Kod, który się w niej znajduję, jest prawie wierną kopią powtarzającego się kodu w wcześniej wspomnianych klasach, który dodatkowo został opakowany w metody.

public class UserHelper {

  private String[] user;
  private String url;

  public String[] getUserFromWS(String url) {

    this.url = url;

    try {
      user = new UserHelper.GetUser(this).execute().get();
    } catch (InterruptedException e) {
      e.printStackTrace();
    } catch (ExecutionException e) {
      e.printStackTrace();
    }
    String[] userData = getUserData();

    return userData;
  }

  private String[] getUserData() {
    String name = user[1] + " " + user[2];
    Integer age = calculateYears(user[5]);
    String city = "City: " + user[4];
    String ageString = "Age: " + age;

    String[] userData = new String[3];
    userData[0] = name;
    userData[1] = ageString;
    userData[2] = city;
    return userData;
  }

  private Integer calculateYears(String dataFrom) {
    String[] parts = dataFrom.split(", ");
    LocalDate df = new LocalDate(Integer.parseInt(parts[0]), Integer.parseInt(parts[1]),
        Integer.parseInt(parts[2]));
    LocalDate now = new LocalDate();
    Years yearsIns = Years.yearsBetween(df, now);
    Integer years = yearsIns.getYears();
    return years;
  }

  private class GetUser extends AsyncTask<String, Void, String[]> {

    private static final String TAG = "GetUser";
    private UserHelper userHelper;

    private GetUser(UserHelper userHelper) {
      this.userHelper = userHelper;
    }

    @Override
    protected String[] doInBackground(String... params) {

      WebServiceHandler webServiceHandler = new WebServiceHandler();
      String jsonStr = webServiceHandler.makeServiceCall(url);

      Log.d(TAG, "Response form url: " + jsonStr);

      String[] user = new String[8];

      if (jsonStr != null) {
        try {
          JSONObject jsonObject = new JSONObject(jsonStr);

          JSONObject u = jsonObject.getJSONObject("user");

          user[0] = u.getString("ID");
          user[1] = u.getString("name");
          user[2] = u.getString("surname");
          user[3] = u.getString("email");
          user[4] = u.getString("city");
          user[5] = u.getString("dayOfBirthday");
          user[6] = u.getString("lastLocalization");
          user[7] = u.getString("createdAt");

        } catch (JSONException e) {
          Log.e(TAG, "Json parsing error: " + e.getMessage());
        }
      } else {
        Log.e(TAG, "Couldn't get json from server.");
      }

      return user;
    }

    @Override
    protected void onPostExecute(String[] user) {
    }
  }
}

Klasa WebServiceHelper to kolejna klasa pozwalająca odchodzić inne klasy i rozdzielić funkcjonalności klas i wyciąganie danych z Web Service.

public class WebServiceHelper {

  private String url;
  private String operation;
  private String[][] user;

  public String makeDBOperation(String url) {

    this.url = url;

    try {
      operation = new dbOperation(this).execute().get();
    } catch (InterruptedException e) {
      e.printStackTrace();
    } catch (ExecutionException e) {
      e.printStackTrace();
    }
    return operation;
  }

  public String[][] getFriends(String url) {

    this.url = url;

    try {
      user = new GetFriends(this).execute().get();
    } catch (InterruptedException e) {
      e.printStackTrace();
    } catch (ExecutionException e) {
      e.printStackTrace();
    }

    return user;
  }

  private class dbOperation extends AsyncTask<String, Void, String> {

    private static final String TAG = "dbOperation";
    private WebServiceHelper webServiceHelper;

    private dbOperation(WebServiceHelper webServiceHelper) {
      this.webServiceHelper = webServiceHelper;
    }

    @Override
    protected String doInBackground(String... strings) {

      WebServiceHandler webServiceHandler = new WebServiceHandler();
      String jsonStr = webServiceHandler.makeServiceCall(url);

      Log.d(TAG, "Response form url: " + jsonStr);

      if (jsonStr != null) {
        try {
          JSONObject jsonObject = new JSONObject(jsonStr);
          String response = jsonObject.getString("operation");
          String id = jsonObject.getString("id");

          if (Objects.equals(response, "success")) {
            return "success";
          } else {
            return id;
          }

        } catch (JSONException e) {
          e.printStackTrace();
        }
      }
      return "fail";
    }
  }

  private class GetFriends extends AsyncTask<String[][], Void, String[][]> {

    private static final String TAG = "GetFriends";
    private WebServiceHelper webServiceHelper;

    private GetFriends(WebServiceHelper webServiceHelper) {
      this.webServiceHelper = webServiceHelper;
    }

    @Override
    protected String[][] doInBackground(String[][]... strings) {

      WebServiceHandler webServiceHandler = new WebServiceHandler();
      String jsonStr = webServiceHandler.makeServiceCall(url);
      String[] list;

      if (jsonStr != null) {
        try {
          JSONObject jsonObject = new JSONObject(jsonStr);

          JSONArray u = jsonObject.getJSONArray("user");

          user = new String[u.length()][3];
          Log.d(TAG, u.getJSONObject(0).getString("ID"));
          for (int i=0; i<u.length(); i++) {
            user[i][0] = u.getJSONObject(i).getString("ID");
            user[i][1] = u.getJSONObject(i).getString("name");
            user[i][2] = u.getJSONObject(i).getString("surname");
          }
        } catch (JSONException e) {
          Log.e(TAG, "Json parsing error: " + e.getMessage());
        }
      } else {
        Log.e(TAG, "Couldn't get json from server.");
      }

      return user;
    }

    @Override
    protected void onPostExecute(String[][] lists) {

    }
  }
}

Cały kod projektu znajdziesz na moim githubie.

Ten post jest moim dwudziestym postem konkursowym, aż ciężko uwierzyć jak to szybko zleciał, ale to nie koniec pracy nad aplikacją i blogiem. To dopiero początek…

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s